Disclaimer

Wij besteden de grootst mogelijke zorg aan de samenstelling van deze website. Door zich toegang te verschaffen tot deze website, alsmede tot het materiaal en de informatie die deze website bevat, verklaart de gebruiker dat hij/zij kennis heeft genomen van de volgende voorwaarden, deze begrijpt, ermee instemt en daaraan gebonden is.

De gebruiker is verantwoordelijk voor de keuzes die hij maakt naar aanleiding van de informatie op de website en voor het gebruik van die informatie. De gebruiker kan geen rechten ontlenen aan de informatie op de website. Deze website is voor algemene informatie en kan zonder voorafgaande toestemming of aankondiging worden gewijzigd.

Intellectueel eigendom

De inhoud van deze website, waaronder begrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen en logo’s zijn beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht.

Alle eigendomsrechten berusten bij ons of bij onze licentiegevers. De informatie op deze website mag alleen door de gebruiker zelf worden gebruikt. Op grond van eerder genoemde rechten is het de gebruiker niet toegestaan deze informatie over te dragen, te verveelvoudigen, te bewerken of te verspreiden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de houder(s) van het eigendomsrecht.

Gelinkte websites

De gebruiker wordt erop gewezen dat informatie op websites waarnaar wordt gelinkt of verwezen, niet door ons wordt onderzocht of geanalyseerd. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de informatie en/of inhoud van websites die gelinkt zijn aan deze website. Een link naar een andere website is uitsluitend voor het gemak van de gebruiker.

De toegang tot en het gebruik van andere aan deze website gelinkte websites is op eigen risico; wij aanvaarden geen enkele verplichting of aansprakelijkheid in dat verband. Wij behouden ons het recht voor om een link of informatie op deze website altijd te wijzigen of te verwijderen.

Geen aansprakelijkheid

Wij stellen alles in het werk om correcte en actuele informatie op deze website op te nemen, maar kunnen niet garanderen dat de beschikbare informatie volledig of juist is. Evenmin kunnen wij (hoewel wij ernaar streven dat deze website permanent beschikbaar is) geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele gevolgen van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de website.

Wij wijzen de gebruiker er uitdrukkelijk op dat bepaalde informatie afkomstig is van externe bronnen. Wij wijzen iedere aansprakelijkheid op grond van niet-nakoming van een overeenkomst, onrechtmatige daad, risicoaansprakelijkheid of enige andere rechtsgrond, voor alle directe, indirecte, incidentele, bijkomende en bijzondere schade, alsmede voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit of verband houdt met de toegang tot en het gebruik van deze website, ongeacht of men zich bewust was van de mogelijkheid (van het ontstaan) van dergelijke schade, uitdrukkelijk van de hand.